Vuelkijh

Vuelkijeåålmeh, mïsse Theresia govlesåvva, lea Sveerjesne orreme unnemes 500 jaepieh. Gosse mijjieh dejtie ohtsedibie båeries soptsestimmine dellie gellien aejkien dejtie gohtjedin tattare. Dah jieliejin siebriedahken raedtesne jïh gellie båantaåålmegisnie dejtie ålkoestin. Dah vuelkijh barkin ovmessie darjomigujmie mejnie idtjin båantah ovmessie sjïekijste sïjhth darjodh, vuesiehtimmien gaavhtan hierkieh gaetskedh jïh leekedh. Naan vuelkijh lin beagkoes dej medisijnen maahtoen åvteste jïh lin dajven “jiermie-almetje”. Sïejhme darjome lij ovmessie maarhnaj gaskoeh vuelkedh jïh jïjtje jallh mubpiej vaaroeh doekedh.

 

Gïeh vuelkijh leah dan bïjre jienebh teorijh gååvnesieh jïh dej jïjtje gaskoeh dah vuajnoeh joekehts. Goh sïejhme mijjen almetji bïjre funterdibie ij leah ajve akte mij saetnies. Akte teorije lea baantem gååvnese vuelkiji jïh romeri gaskem. Dah juekieh bieleste gïelem jïh aerpievuekieh jïh gååvnesieh laahkoeh dåehkiej gaskoeh. Mubpieh mielieh vuelkijh leah almetjh ovmessie sjïekijste båantasiebriedahkeste treegkesovveme, jïh dan gaavhtan tjoerin geajnoej mietie vuelkedh jïh dejnie vuekien jieledh. Dah dåahkan aktanieh dej jielemevuekien tjïrrh. Gåalmede teorije lea dah aalkovisnie lin soldaath fuelhkiejgujmie gïeh dïenesjin ovmessie armee’ine jïh dejnie vuekine dej jielemevuekiem nemhtie sjïdteme.