Stuvremepulpete jïh guvvietjöönghkije

Eatneme lea våarome gaajhkide dejtie maam almetje dorje. Dïhte lea eatnamistie gustie mijjieh mijjen beapmoeh, ïebnh gåetide jïh vaarjojde, jïh dïrregidie veedtjeme. Dïhte eatnamistie mijjieh mijjen teknihkem tseegkeme. Dïhte eatnamistie mijjieh mijjien poesijem bigkeme. Dïhte lea mijjen sealoe, mijjen jarnge jïh mijjen aajla.