Romerh

Romerh akte Sveerjen nasjonaale unnebelåhkojste. Romerh lea gïerve åtneme Sveerjesne. Dah leah sjïdteme dåålvehtamme jïh sïerredamme jïh ennje daan biejjien romerh daamtaj båajhtoeh gïetedamme. Dah voestes bïevnesh romeri bïjre Sveerjesne jaepeste 1512. Romerh dellie böötin Rysslaanten jïh Såevmien baaktoe. Dotkeme jïh aerpievuekien soptsesh aerviedieh dah aalkoevistie Indijistie jallh Egyptenistie böötin.

 

Ij lij aelhkie rom orreme Sveerjesne. Idtji åvteli jaepien 1959 dah åadtjoejin reaktam laaken mietie tjïrkes årromesijjiem utnedh jïh reaktam skuvlesne lohkedh. Åvteli romerh idtjin åadtjoeh guhkebe enn golme biejjieh seamma sijjesne årrodh, jïlhts dejpeli pollise bööti jïh dejtie debpede jååhkesji jallh feengki. Jaepiej 1512 jïh 1995 gaskem lij sveerjen staate ïedtjeles barkeme romeridie Sveerjeste reenskedh.