Orrestaare

Guhkiem dejnie barkin edtji galkedh gååvnesidh köping jallh staare noerhte Ångermanlandesne. Sïjhti dejnie vuekien öörnedh åesiestimmiem dajvesne jïh aaj dajven statusem nænnoestidh. Dah gïeh dej berkin meehtin guhkies digkiedimmien mænngan seamadin Norrlungånger lij sjïehteles sijjie. Daesnie lij gïengeles loekte gosse aaj stuerebe vïnhtsh aelhkieslaakan meehtin båetedh, dïhte lij laantegeajnoen lïhke jïh hijven jåarta. 1842 Kungliga majestätet tseegkesovvi luhpiem köpingem tseegkedh. Köpingen nomme lij Orrestaare. Staaresoejkesjem tjaeliestin jïh dellie eelkin åadtjodh almetjh dohkoe juhtedh jïh sïelth aelkiestin.

 

Köpinge soejmetji men vihties sjïdtedi jïh jaepien 1894 Orrestaare åadtjoeji staarereaktah. Dïhte sæjhta gaskem jeatjah jiehtedh dïhte reaktam utni trygkerijem tseegkedh, reaktaj bïjre dåapmedh jïh mubpiej laantigujmie åesiestidh.

Tåarje Orrestaaresne.