MAAM ÅÅDTJE 10 KR ÅVTESTE?

.

Man jïjnjh lea 10 kr daan bijjien jis ovmessie jaepieh viertiestidh?
 

Ryöknemevuesiehtimmie beetnehvierhtine 10 SEK (sveerjen kråvnah).

Viehkine guktie gohtje konsumeenteåasaeindeekse maahta inflasjovnetaktem skaehtedh ovmessie boelhkine jïh åasadaltesem akte jaepie viertiestidh åasadaltesem mubpie jaepine.

 

VIERTESTE 1820 JÏH 2010

10 SEK jaepien 1820 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 804:30 SEK jaepien 2010 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

10 SEK jaepien 2010 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 0:1243 rïjhkedaalh rïjhkegælden jaepien 1820 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

 

VIERTESTE 1850 JÏH 2010

10 SEK jaepien 1850 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 0:6112 SEK jaepien 1920 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

10 SEK jaepien 2010 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 0:1431 SEK jaepien 1850 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

 

VIERTESTE 1893 JÏH 2010

10 SEK jaepien 1893 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 600:40 SEK jaepien 2010 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

10 SEK jaepien 2010 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 0:1666 SEK jaepien 1893 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

 

VIERTESTE 1900 JÏH 2010

10 SEK jaepien 1900 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 533:90 SEK jaepien 2010 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.
 

10 SEK jaepien 2010 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 0:1873 SEK jaepien 1900 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.
 

 

VIERTESTE 1920 JÏH 2010

10 SEK jaepien 1920 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 103:60 SEK jaepien 2010 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.

 

10 SEK jaepien 2010 meehti åestedh seamma jïjnjh vaaroeh jïh dïenesjh goh 0:6112 SEK jaepien 1920 konsumeenteåasaindeeksine mööleme.