Göölijh

Daate 1850-låhkosne jïh mijjieh såålesne mearoegaedtien luvlelen.

 

Gööleme lij sïejhme mubpie barkoe, akte jienebe vuekijste baalhkam åadtjodh. Mearoegaedtien luvlelen gellie, v.g. båantah dajveste, åesiestæjja vuesiehtimmieh Gävleste jïh saemieh.

 

Lars-Anders saemien fuelhkeste mij giesege göölie.