Feabpore

Sveerjengïelen baakoe fä lea båarasåbpoe baakoe kreatuvrijste, juvrh goh govsh, sïrvh jïh gaajhtsh. Feabpore lea bigkemh tjåanghkenamme, ståapoeh, fievsieh jïh mielhkiebuvrieh.

 

Guktie govsh edtjieh daelviem bearkanidh tjoerebe dejtie sïjse vaeltedh jïh dejtie bïepmehtidh. Bårremassh tjoerebe giesien tjöönghkedh. Sijjeste baajin juvrh gåatodh ïentjine gaertenen lïhke dellie juvride juhtin feabpoerasse skåajjesne. Juvrh åadtjoejin skåajjesne gåatodh giesien jïh kraesieh ïentjine gaertenen bïjre tjoehpin jïh spåårin daelviebårremassese. Daelvien fievseste juvri bajhkh veedtjin jïh dam eekerasse seejin. Voene lij daamtaj feabporevaelliem ektesne gåabph juvrigujmie juhtin.

 

Dah gïeh dïedtem utnin feabpoerisnie lij noere nyjsenæjjah jïh noerh. Dïhte lij vuesiehtimmie daktere jïh seamma båeries sjovne gïeh juhtin feabpoerasse juvrigujmie. Dej barkoe lij juvrh gïetedidh. Vaaksjoejin guktie dah juvrh bååstide iehkiedisnie böötin jïh dejtie olkese luejhtiejin aereden. Aereden jïh iehkeden buhtjin jïh mielhkiem gïetedin: vuastam darjodh, gïhpedin jïh voejem sjöövin. Dan lissine edtjin juvrh vaarjelidh skåajjen vaaregijstie ovjuvrh jïh jeatjah skugkieh.

 

Gïerve daejredh man guhkiem feabporekultuvrem lea gååvnesamme, men aerviedi aerpievuekie joe eelki ruevtieaalterisnie.  Akte båarasommes tjaaleldh tjaalegh mij gååvnese feabporeåtnoen bïjre Ångermanlandesne lea gaavneme Vibyggerå:esne jïh dïhte lea 1558 raejeste.