Eejehtimmie

Daan biejjien mijjieh jïjnje astoeaejkien bïjre ussjedibie. Naakenh tuhtjieh vihkeles ovmessie darjomh mejtie darjodh jïh maahta naemhtie sjïdtedh mijjen astoeaejkie-darjome sjædta biehkiem mijjen identiteeteste, jeahta gie manne leam jïh mij dåehkijste govlesovvem. Dejpeli eah raasth barkoen jïh astoeaejkien gaskem dan tjïelke. Datne kaanne utnih dan soe jïjnjh barkoeh mah tjoerih darjodh, sjïere darjomh sjïere tïjjine, guktie govsh buhtjedh, mearan mubpieh darjomh meehtien gåess’akt darjodh, guktie moerh tjoehpedh. Dej barkoej gaskem nuepiem veeltin stååkedidh jallh meehtin dovne barkedh jïh stååkedidh såemies aejkien. 

 

Datne kaanne naakenem damth gie lyjhkoe kluhtierdidh, gåarodh jallh vïjredh astoeaejkesne. Dah leah vuesiehtimmieh dagkerh darjomh mah åvteli tjoerin darjodh, men mah daan biejjien leah goh darjomh astoeaejkesne (gååvnesieh gujht almetjh mah dejnie berkieh). Iehkeden jïh darjomh ålkoelisnie lin gaervies, tjahkasjin dållebealesne, tjoevkesisnie dålleste, jïh dïrregh, vaarjoeh jallh maam akt orre darjoejin. Naaken kaanne soptsesti, vaajesti jallh lohki reegkes gïeline såemies gærjeste.

 

Aejlegen eejehtin, edtji aejlegsbiejjiem earoehtidh. Naan darjomh tjoerin læjhkan båantagaertienisnie darjodh. Vuesiehtimmie juvrh gïetedidh. Voejhkelin astedh dan jïjnje maam gåarede. Gellie geerve almetjh nuepiem veeltin lïegkedidh mearan maanah sïjhtin stååkedidh. Edtji aaj gærhkose vaedtsedh aejlegen.

Stååkedimmieh

Maanah stååkedieh jïh fantiseradieh, daan biejjien tjïelke jïh vihkeles maanah åadtjoeh stååkedidh. Mohte idtji naemhtie eejnegen leah orreme. Dejpeli jeenjemes hïejmine vihkeles maanah gåetesne viehkiehtieh. Dah gaertienisnie beajjetjen darjomh darjoejin jallh barkoem utnin mubpene sijjesne. Men dellie gosse meehtin dellie dah hævvi aaj stååkedin.

 

Dah råållastååkedimmieh stååkedin, fantasijesne jïjtje veartenh bigkin, leessin lin mubpiem, seamma vuekine goh daaletje. Råållastååkedimmiej sisvege lij dillie goh daelie maam vuejnieh, dååjroeh, dååjrehtieh jïh goltelieh. Idtjin zombierh maanide dåalvohth mohte vuesiehtimmien gaavhtan staaloeh. Tjåenieh stååkedimmesne aelhkieslaakan skaepiedieh fantasijen tjïrrh. Åeksie maahta gellie ovmessie jeatjah aatem årrodh, jis barre sæjhta. Moere maahta dan soe tjaebpies dåahkam sjïdtedh stååkedimmesne, jïh måedtie gierhkieh sjidtieh slåahtese, dillie seamma goh daelie.

Stååkedimmie-gaevnieh

Utnedh dan soe jïjnjh stååkedimmie-gaevnieh jïh jïjtje tjåenieh guktie mijjieh daelie utnebe lij ovsïejhme. 1900-låhkoen mietie lea jeananamme. Dïhte eejnegen joekehts orreme dan mietie man ræjhkoes fuelhkie lij. Fuelhkine gusnie jïjnjh beetnegh dellie maanah åtneme jienebh jïh jienebh sjïere stååkedimmie-gaevnieh.

 

1800-låhkoen mietie jïh dan åvteli jeenjemesh darjoejin jeenjemes aath maam daarpesjin. Aaj stååkedimmie-gaevnieh. Naan geerve almetje jallh åerpenh meehtin kluhtierdin stååkedimmie-gaevniem unnebe maanide.

Nils

Nils saakesne barka govhte biejjieh våhkosne. Aejlegen eejehte jïh dellie dorje dam maam lyjhkoe darjodh. Daelvege lyjhkoe jïengesne spijngedh sov jïjtjedorjeme spijngemegaamegigujmie. Giesien dellie dïhte jïh sov voelph lyjhkoeh laavkodh.

 

Mark

Mark sov tïjjem juaka skuvlen jïh åesiestimmiebovren gaskem. Dïhte stååkede mubpiej maanajgujmie geajnosne gosse maahta.

 

Maria

Maria astoem åtna. Dan gaavhtan dïhte nööremes åerpienijstie jïh ij daarpesjh viehkiehtidh dan jïjnje gaertienisnie. Men gujht åtna barkoem maam tjuara skuvlen baalte darjodh. Maria aaj lïereminie pianoem spïeledh.  

 

Elin

Aadtjen Elin eelki goh butnemesjovne gaertienisnie. Hævvi såemies aejkien mubpiej maanajgujmie gaertienisnie stååkede, mohte ij ennje tryjjedh. Dïhte sov gåetiem ohtsele.

 

Theresia

Theresian biejjieh leah jeerehte dan gaavhtan sov fuelhkie dan soe jïjnje juhtieh. Såemies aejkien barkoes jïh såemies aejkien barkohts. Dïhte væjkeles aelkeste stååkedimmieh stååkedidh jïh gaajhkh maehtieh meatan årrodh.

 

Lars-Anders

Lars-Anders’en biejjieh dellie dïhte geerve almetjidie dåerede jïh viehkehte gusnie maahta, ij dej uvte årroeh jïh darjomi gaskem dïhte stååkede.