Domsjösaake

Saakevierhke Domsjö:esne Kempe jaepien 1865 aelkiesti. Dan åvteli lij Kempen saake Mo:esne. Dïhte dan gaavhtan dan nomme sjïdti MoDo. MoDo öörni numhtie dah gïeh dej luvnie berkin meehtin gaarsjelin eejehtimmesne. Dïhte dan gaavhtan Orrestaaren hockeytjïerten nomme MoDo.

 

Timperh saakese Mojeanoen mietie fovresjin våålese saakese. Saakesne darjoejin pitpropsh, bïlth mah nuhtjin gosse tæhtjoem tseegkin tjïrregruvaj sisnie Englandesne. Dah fealloeh darjoejin. Åvteli lij sïejhme aeskieh moerijste darjoejin. Dejtie darjoejin mestie maam gohtjin splidtmoerh. Maanah gïeh saakesne berkin daamhtaj splidtmoerine berkin jïh ïebnh steemplin guktie vååjni gusnie dorjeme jïh gåabph dah edtjin.

 

Saaken ålkoelisnie lin stoerre skïhph mah ïebnh meatan veeltin mubpie laantide. Mearoe-almetjh skïhpine meehtien soptsestidh mah deahpadi Europesne dejtie gïeh lïerin mubpieh gïelh.