Bovre

Daate bovre 1893 jaepeste.

 

Gellie bovrh lij ovmessie-åesiestimmiebovrh. Dïhte sæjhta jiehtedh dah doekin onn’ohtje mestie akt. Ræhpas lij aareh aereden raejeste seente iehkeden raajan, men ij lij dan soe jïjnjh åestijh. Åesiestæjjah veeljin eeremes sijjieh Storgatan mietie. Årromegåetieh daamhtaj juhtin voenijste jïh tseegkin dejtie fasaaden geajnoen vööste. Vuelielaptesne geajnoen vööste lij bovre jïh bijjielaptesne åesiestæjja jïh sov fuelhkie årroejin. Mubpie bielesne lij staellie, moeregåetie, ohtjegåetie jïh buvrieh.

 

Dan gaavhtan dan jïjnjh åestijh guhkede böötin – våågnine jallh slearrine – åesiestæjjah aaj utnin tjïehtjelh jïh staelliesijjieh gusnie meehtin årrodh sov sjåljosne.