Båantagaertene 1920-låhkosne

Daate giesietjöökte 1920-låhkoste.
 

Voestes veartenedåarjoen mænngan veartenem jorkesi. Jåartaburrie aaj, men mielhkiegïetedimmie lij onneskaaline. Meierijedaajhtome idtji ennje aelkiestamme, jïh gaertenh idtjin utnieh dan jïjnjh govsh. Gïetine buhtjin jïh mielhkiem gïetedin aerpievuekien mietie. Aajne orre lij separaatore. Separaatore mielhkiem jïh gïhpem juaka. Gïhpeste voejem dorje. Ovsepareradamme mielhkeste vuastam jïh gåmpoem dorje.

 

Marian fuelhkie utni separaatore giesietjöökesne; orremegåetien tjeallere.