Båantagaertene 1820

Daate tjööke jaepien 1820 raejeste.
 

Bööremes tjoevkesem maam utnin, biejjien namhtah, lij dållesijjie tjöökesne. Daelvien lij tjööke dïhte tjïehtjele mij lij bækteme, jïh dellie dïhte sjïdti barkoetjïehtjelem aaj. Daennie gaertienisnie lij lijnevætnarimmie vihkeles baalhka. Guktie åadtjoeji ånnetji buerie tsiehkie tjoerin gellie ovmessie såarhth barkojne gïetedidh. Lissine juvrh jïh goernh sjïdtedidh dah skåajjesne berkin, göölin, vïjrin, sjïere vætnoeh vytnesjin jïh dej vaaroeh maarhnine doekin.